چرخدنده تراشی با فرز

فرزکاری چرخدنده ها

طبق تعریف ارائه شده در استاندارد 1 – ISO 1121هر قطعه دندانه داري كه براي انتقال حركت به قطعه اي مشابه یادریافت حركت از آن از طریق درگیري پیاپی دندانه ها به كار رود چرخدنده نامیده می شود. بطوركلی چرخدنده از وسایل ضروري صنعت امروز می باشد كه اهمیت روزافزون آن موجب شده است كشورهاي پیشرفته جهان در ساخت و اندازه گیري آن دقت زیادي به كار برند.

1- فرزكاري شیارهاي مارپیچ

2- فرزكاري چرخدنده مارپیچ

3-فرزكاري چرخدنده مخروطی

4-فرزكاري چرخ حلزون

دانلود در ادامه مطالب

 >>>>>>>>>>>>فرزکاری چرخدنده ها<<<<<<<<<<<

یک نظر بگذارید

بایگانی
تغییر زبان سایت به 36 زبان
آمار سایت تخصصی ماشین ابزار
دسته‌ها