آزمون آنلاین solid works

آزمون آنلاین solid works

سالیدورکس (به انگلیسیSolidWorks) یک نرم‌افزار مهندسی طراحی به کمک رایانه است که بر روی ویندوز اجرا می‌شود و توسط شرکت فرانسوی داسو سیستمز ساخته شده و همچنان توسعه داده می‌شود. در حال حاضر نرم‌افزار سالید ورکس توسط ۱٫۳ میلیون مهندس در بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ شرکت در سراسر جهان در حال استفاده‌است . این نرم‌افزار دارای سه محیط به نام‌های پارت (part) اسمبلی (assembly) و دراوینگ (drawing) می‌باشد. محیط اول برای رسم قطعه بوده، در محیط دوم قطعات یک مکانیسم بر روی هم سوار شده و در محیط آخر از آن‌ها نقشه مهندسی (معمولاً برای نسخه چاپی) تهیه می‌شود.

آزمون در ادامه مطلب

Results

شما با موفقیت این آزمون را پشت سر گذاشید

متاسفانه شما نتوانستید نمره لازم را کسب نمایید

#1 دردستور Extrude باکدام قسمت می توان مقدار عددي Extrude را تعیین کرد ؟

#2 جهت مساوي کردن طول دوخط یا شعاع دوکمان از کدامین قید استفاده می نمائیم؟

#3 پسوند مورد save ناحیه کاري part mode نیاز کدامین گزینه می باشد؟

#4 کاربرد دستوراتchamper ،fillet چیست؟

#5 از قید concentric درچه مواردي استفاده می شود؟

#6 انتخاب دستور keep features در دستور fillet باعث خواهد شد که:

#7 باکدامین دستور می توان ازیک فرمان صادر شده خارج شد؟

#8 در دستورoffset انتخاب گزینه select chain باعث می شود که ؟

#9 براي حذف قطعات درهنگام انجام عملArray از کدام قسمت می توان این کار راانجام داد؟

#10 درکدام یک از دستورات زیر احتیاج به مشخص کردن coordinate system می باشد ؟

#11 جهت عمود شدن به یک صفحه کاري از کدامین دستور می توان استفاده نمود؟

#12 انتخاب یک لبه یا یک راس براي اجراي کدامین گزینه دستور Extrude نیاز می باشد؟

#13 گزینه Draft دردستور Extrudeچه عملی را انجام می دهد؟

#14 براي ایجاد یک قطعه درفاصله مشخص ازیک قطعه دیگري بایستی ابتدا:

#15 توسط دستور curve driven pattern می توان :

#16 حاصل اجراي دوقید Egual ،concentric کدامین قید زیر می شود؟

#17 جهت چرخاندن وتغییر مقیاس اشکال دوبعدي به ترتیب می بایستی از کدامین دستورات استفاده نمود؟

#18 اندازه شناور به اندازه اي گفته می شود که:

#19 چه زمانی از دستور face fillet براي گرد کردن لبه ها استفاده می شود؟

#20 براي طراحی بدنه یک قطعه اي به شکل خودکار بیک بهترین روش استفاده از کدامین دستور می باشد؟

#21 کدامیک از دستورات زیر براي ادامه دادن و رساندن یک خط به خط دیگر کاربرد دارد؟

#22 براي دسترسی به پارامترهاي موضوع انتخابی درنرم افزار از کدامین قسمت استفاده می نمائیم؟

#23 اشکال مورد نیاز براي اجراي دستور swept کدامند؟

#24 درکدام یک ازروشهاي fillet کردن زیر نمی توان مقدار عددي تعیین نمود؟

#25 کاربرد دستور Tanget چیست ؟

#26 براي هم مرکز کردن دو دایره یا کمان از کدامین قید استفاده می نمائیم؟

#27 در اشکال دوبعدي مشخصه انتهاي خط کدامین پارامتر می باشد؟

#28 زمانی که بین دوخط نسبت به یکدیگر قید توازي قرارداده می شود دراین صورت:

#29 براي هم راستا قراردادن دوخط می بایستی ازکدامین قید استفاده نمود؟

#30 براي ایجاد ضخامت درروي اشکال ازکدامین گزینه می توان استفاده نمود؟

پایان سؤالات و اعلام نتیجه

یک نظر بگذارید

بایگانی
تغییر زبان سایت به 36 زبان
آمار سایت تخصصی ماشین ابزار
دسته‌ها